Sprzedaż gołębiw ramach likwidacji hodowli - Górski Jan i Stanisław

Krzyski Klub Hodowców Gołębi Pocztowych


Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Początek Wielkiej Radości. Koszowanie gołębi na lot MINDEN odbędzie się dnia 20.09.2019r Od godziny 17.00 do 18.00. Dobry Lot życzy Prezes ds. lotowych Roman Korus.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.09.2019


Adres punktu koszowania gołębi na lot w Krzyżu Wlkp . Odbywa się przy ulicy Wojska Polskiego nr.40 w podwórzu.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.09.2019


Wykaz hodowców chętnych do wzięcia udziału w locie gołębi młodych z miejscowosci MINDEN dnia 22,09,2019r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.09.2019

1]  Pukalak Julian -sekcja  Krzyż Wlkp  Oddział-0425-okręg  Piła  zgłasza  -10  gołębi 

2] Korus  Roman – sekcja  Krzyż Wlkp Oddział- 0425-Okręg Piła   zgłasza-  2-   gołębie

3] Brudziński Jarosław-sekcja-Huta   Oddział-0425-    Okręg Piła  Zgłasza-   10-gołębi

4] Leder Edward były  hodowca sekcji -Krzyż-Odziału 0425  Ok,Piła zgłasza- 10-gołębi

5]  Brzeziński Marek -sekcja -Browice -Oddział-0194 -Okręg Koszalin zgłasza-100-gołębi

6]  Bilski  Ryszard Roman-sekcja Wieleń -Oddział-0425-Okręg Piła zgłasza- 5-gołębi

7] Paś  Sylwester  -sekcja Krzyż Wlkp- oddział 0425 -okręg Piła – zgłasza-7-   gołębi 

8]   Dębski  Mirosław- sekcja  Krzyż Wlkp-oddział 0425-Okręg Piła- zgłasza-   8-gołębi 

9]  Twardochleb   Emil -sekcja Krzyż Wlkp-oddział 0425-okręg Piła- zgłasza – 5- gołębi

10] Budnik  Maciej -sekcja Piła -oddział – Pilsko- Złotowski-Okręg Piła-zgłasza-5- gołębi

11] Ficner Rafał  -sekcja-Wieleń 2-Oddział-0425-  Okręg    Piła-   zgłasza -  5 – gołębi

12] Bartkowiak Marek -sekcja Drezdenko- oddział-082-  Okręg-Gorzów-zgłasza-5- gołębi

13] Mądrawski Jacek- sekcja     Lubasz- oddział  0425-Okręg Piła-  zgłasza-  10- gołębi

14] Turek  Leszek  – sekcja  Drezdenko- oddział- 082-  Okręg  – Gorzów-zgłasza-4-gołębie

15] Czarniecki Wiesław-sekcja-Wieleń 8-oddział-0425-Okręg-Piła- zgłasza-5- gołębi

16] Jaroszewicz Leonard-sekcja-Piła  oddział- Pilsko-Złotowski-Okręg-Piła-zgłasza-20-gołębi

17] Caban  Wiesław -  sekcja  Huta-oddział- 0425-   Okręg  Piła –  zgłasza-5-  gołębi

18]  Piechota  Jerzy-sekcja-Lubasz  -oddział-  0425- Okręg  Piła-  zgłąsza- 5- gołębi 

19] Pazio Stanisław-sekcja-Piła-oddział-Pilsko -Złotowski-Okręg-Piła-zgłasza-5-gołęb

20]  Nowacki Dariusz -sekcja-Opalenica-oddział-Nowy Tomyśl -Okręg-Poznań-zgłasza-7-gołębi

 

 


Regulamin Lotu Gołębi Młodych MINDEN 2019r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.09.2019

                               Organizator     Lotu.

                     Polski  Klub  Lotów  Dalekodystansowych

                              GRAND     DISTANCE

KLUB  zachęca   również do  tworzenia   punktów  wkładań gołębi  na lot . Warunkiem utworzenia punktu  wkładań jest  100 gołębi i 10   hodowców.  Organizator  punktu wkładań  będzie  miał  możliwość  bezpłatnego włożenia  na lot  5 gołębi i wziecia udziału w rewalizacji  inwidualnej.

                  Rozdział  1-   Organizacja  lotu.

1]  Przewidywany  start  gołębi do lotu  MINDEN  [Niemcy]  nastąpi w dniu  22.09.2019r.

2] Transport  gołębi  na lot  zapewnia  -PKLD  GRAND   DISTANCE zajmujący się organizacją lotu.

3]  Ze  względu  na  niekorzystne  warunki atmosferyczne  organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmiany terminu  lotu.  [nie przewiduje się zmiany  miejsca wypuszczenia].

4]  Przejmowanie  gołębi na lot  MINDEN odbędzie  się dnia  20-21.09.1019r. Godziny odjazdu  kabin  zostaną podane  w oddzielnym komunikacie .

5]  Na wniosek  zainteresowanych  ustalone zostaną punkty wkładań  gołębi. Obąwiązuje zasada  że punkt wkładań będzie powołany  w przypadku  gdy koszowanych będzie  minimum 100 gołębi i w locie będzie uczestnicztć  minimum 10 hodowców .Warunkiem  powołania  punktu wkładań jest  zgłoszenie  listy  uczestników i  ilości gołębi  do dnia 15.09.1019r.

6]  Organizator  punktu  wkładań  zwolniony  jest  z opłaty  inwidualnej  za 5  gołębi.

7] Dopuszcza  się możliwość  stosowania  w locie  tradycyjnych  zegarów.

8] W celu wyeleminowania  ewentualnych  nieprawidłowości  zastosowane będzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci numeru  umieszczonego  na  skrzydle .

9] Z  czynności wkładania gołębi na  lot  należy sporządzić w dwóch  egzemplarzach  protokół. Wzór protokułu zostanie  przekazany przez  PKLD’.  Jeden egzemplarz  protokołu wraz  z kopiami  list startowych w   zabezpieczonej kopercie  wręczyć  należy  osobie  transportującej gołębie  na loit  lub  przekazać osobiście  w siedzibie PKLD.

10]  Hodowca  wraz  z listą  startową  zobowiązany jest  dostarczyć  współrzędne  gołębnika  potwierdzone przez  zarząd  macierzystego  oddziału   bądż rachmistrza .Wspórzędne  mogą być dostarczone równierz na  zbiorczej  liście z danego punktu  wkładań.

11]   Gołębie  biorące udział w locie muszą  pochodzić z gołębnika o współrzędnych  podanych na liście startowej.

12]  W terminie do dnia 17.09.2019r.Klub na swojej  stronie internetowej www.pkld.pl  umieści wykaz punktów wkładań gołębi  oraz  terminrz rozjazdu kabin  

13]  Na każdym punkcie wkładań zostanie  wyznaczony przez organizatorów  osoba do  konktaktu w sprawie  organizacji lotu.

14]  Dane personalne  tej osoby  oraz numer telefonu podane do wiadomości hodowcom  w osobnym komunikacie.   

15]  Przylot pierwszego  gołębia oraz 3 gołębi z serii hodowcy zgłaszają  telefonicznie[ dopuszcza się wysłanie SMS ] w ciągu 30  minut  od przylotu   gołębiana numer telefonów www.pkld.pl  email; konktakt@pkld.pl; telefon 606 341 205  podane przez organizatorów , podajac  czas przylotu gołeba ,kontrolki numeru na  skrzydle.

16] Brak zgłoszenia przylotu gołębia i niepodanie  wymaganych informacji zgodnie z pkt 16 rozdział 1  powoduje dyskwalifikację gołębia .

17]  Hodowcy biorący  udział w rywalizacji zobowiązani są  do umożliwienia  kontroli zgłaszanych gołebi  z lotu wydelegowanej przez organizatorów  lotu Komisji

18]  Otwieranie zegarów  oraz sporządzenie  wydruku z ESK odbywa się  w terminie  przez organizatorów lotu.Do otwierania  należy  dostarczyć   wszystkie nastawione i uruchomione zegary. Zegary  dostarcza się i otwiera  na wyznaczonych punktach, a jedynie w przypadkach losowych można  otwierać zegary w innych punktach tego oddziału.

19]  Hodowca  zobowiązany jest na liście zegarowej [a w przypadku zegarów  tradycyjnych liscie  zegarowo-lotowej] podać współrzędne  gołębnika ,oraz zaznaczyć   serie. Brak  zaznaczonych seri na liście zegarowej [a w przypadku zegarów tradycyjnych liście zegarowo-lotowej] powodowac bedzie  wykluczenie  z rywalizacji drużynowej.

20]  W terminie do 7 dni po zakończeniu konkursu  należy przesłać do Zarzadu Klubu

            -listy startowe 

            -listy zegarowe

           -taśmy zegarowe 

           -współrzędne hodowców

          – protokół  z otwarcia zegarów

             – zwrot gum kontrolnych .

                          Rozdział  2 -gi -Rywalizacje

1]  Na podstawie  przesłanych list  sporządzona zostanie Lista  konkursowa. Lista ta  sporządzona zostanie  na  podstawie uzyskanej  szybkości  przez  zwycięskie  gołębie  i będzie  podstawą  przyznania nagród  dla  zwycięskich gołębi  i zwycięskich  drużyn .

2]   Lista  konkursowa  będzie  sporządzona  na bazie 20%   i unieszczona  na stronie  Klubowej  www.pkld.pl

3]   Seria  5\3  

 W locie MINDEN obowiązuje  seria  5\3  

Nagrodzonych  będzie  10  – pierwszych  serii .

Hodowca   może  uczestniczyć  kilkoma  drużynami .

Gołębie  zdobywają   punkty na zasadach  jak  w GMP tj, pierwszy  gołąb  100 pkt  a ostatni  80 pkt.

4]         Typowanie

Hodowca  konstantujący  do tradycyjnych  zegaruw  ,gołębie typuje na liście literą – S- .

W przypadku  kiedy  hodowca  bierze udział  w rywalizacji  kilkoma  drużynami każdą drużynę zaznacza  innym symbolem [A,B,W,S,itp ]

                               ROZDZIAŁ-  3 – NAGRODY  

 1]  Jnwidualne 

Nagrodzonych  będzie 50-pierwszych  gołębi .Pierwsze 3 gołębie zostaną nagrodzone  dodatkowo  pucharami .Pozostałe gołębie dyplomami.Wartość nagród pieniężnych z lotu będzie uzależniona od  ilości  uczestniczacych  gołębi  w locie i będzie  się  przedstawiać  następująco;

             Miejsce 1-  20%  wartości   puli

            Miejsce  2 -15%  wartości   puli

             Miejsce  3-10%  wartości  puli

           Miejsce   4-  4%  wartosci    puli

            Miejsce  5-  3,5% wartości puli

             Miejsce 6 -10 –2,5% wartości puli

        Miejsce 11-  20 – 1,5% wartosci puli

      Miejsce  21- 30   – 1%  wartości  puli

      Miejsce  31 – 50-   0,5% wartosci puli 

            2]  SERIA   5\3  .

 Miejsce  1  – 30%  wartości  puli

Miejsce   2  – 20%  wartości  puli

Miejsce   3  –  10% wartości  puli

Miejsce   4-     8%   wartości puli

Miejsce   5   –  7% wartości  puli

Miejsce  6  –   6% wartości  puli

Miejsce   7 –   5% wartości  puli

Miejsce   8-     4%wartości  puli

Miejsce   9 –   3%wartosci   puli

Miejsce  10 – 2% wartości puli 

Pozostałe  5% wartości puli  przeznaczona jest na zakup  pucharów i dyplomów  dla  zwyciężców inwidualnych i seryjnych w tym dla   sfery powyżej 600 km.

Dodatkowo  najlebsza  seria  w sferze  powyrzej  600 km nggrodzona zostanie pucharem i nagrodą rzeczową

3]    Przewidywane są również nagrody  od sponsorów 

4]    Wręczenie  nagród

Nagrody  zostaną  rozdane na zorganizowanym przez Klub PKLD uroczystym  wręczeniu.

5]  Należy 10% podatku od nagród pieniężnych odprowadza  organizator ,tym samym  oznacza to że wygrana powyżej 2000zł będą pomniejszane o 10% wartości wygranej .

6]  Osoby które nie odbiorą nagród  podczas spotkania mają je odebrać  w terminie  do 14 dni od daty oficjalnego wręczenia nagród .Po  tym  terminie  nagrody przechodzą na rzecz PKLD  GRAND  DISTANCE.

                                               Rozdził 3 – Opłaty 

1]   Od każdego gołębia biorącego udział w locie  pobierana będzie opłata 12zł z czego 7zł przeznaczone będzie  na nagrody,5zł na koszty  związane  z lotem .

2]  Od każdej  drużyny biorącej udział w locie   pobierana będzie opłata 150zł ,która będzie  przeznaczona na nagrody rzeczowe ,za najlepsze serie  5\3  owartosci wg.ptk.2 rozdziału 3.Oznacza to że hodowca biorący udział w rewalizacji  drużynowej za 5 gołębi wynosi  210zł 

3]  Hodowca  nie ma  obowiązku uczestnictwa  wrywalizacji  drużyn[ seria5\3]-może uczestniczyć tylko w rywalizacji  inwidualnej.

 

 

 

 

 

                                                   


Radosna wiadomość. Ze względu na brak zawodników do dalszego wyścigu gołębi młodych loty w naszym Klubie H.G.P. zostają zakończone. Za dotychczasowy udział w zawodach Zarząd Klubu dziękuje.Prezes d.s Lotowych Korus Roman .Jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału w Maratonie gołębi młodych z miejscowości Minden dnia 22.09.2019r

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.09.2019


Super Wiadomość .Lot Gołębi Młodych -Maraton- Z Miejscowośći -Minden Dnia 22,09,2019r. Odległoś Około 500 Km.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.09.2019

Organizatorem lotu jest  Polski Klub  Lotów  Dalekodystansowych-Grand  Distance z Nowej Soli  .Wobec powyższego  po uzgodnieniu telefonicznym  z Prezesem  Oddziału  Czarnkowsko- Wieleńskiego  Okręgu Piła. Krzyski Klub  H.G.P. prośi chętnych  hodowców  do zgłaszania  swoich gołębi  na w.w -lot . Punktem  wkładaniowym będzie  Sekcja  nr 7 Krzyż  Wlkp,Oddzjał  0425  -Okręg  Piła . Opłata za gołąbka  wynośi -12 zł. Opłata drużyny 5-sztuk gołębi  150 zł plus 60 zł. Pula nagród  wynośi -50 tysięcy zł  . Bliższe  informacje  na stronie  internetowej  nwszego Klubu .Organizator  lotu jest  Zarząd Klubu .H.G.P. Telefon -781 137 006.  Podpisał  Prezes ds. lotowych. Roman Korus .


Krzyski Klub Hodowców Gołębi Pocztowych organizuje zakończenie sezonu lotowego 2019r.,połączone z jubiluszem 100-lecia odzyskania niepodległości 1918-1919,które odbędzie się w dniu 21 wrześńia 2019r. W Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych -KOLEJARZ- w Krzyżu Wlkp .W programie imprezy znajdują się -wystąpienia Sponsorów oraz zaproszonych gości. Rozdanie dyplomów i pucharów ,Piknik Integracyjny z oprawą muzyczną i poczęstunkiem .

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.09.2019


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<